Disclaimer

Disclaimer 

Auteursrecht

© 2015 – Beaumont Quality Publications (Alle rechten voorbehouden/All rights reserved)

Beaumont Quality Publications beschikt over alle rechten van intellectueel eigendom. In dit kader is het nadrukkelijk niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de uitgever deze site of enig gedeelte hiervan alsmede de broncode of een gedeelte hiervan in welke vorm dan ook, te openbaren en/of te vermenigvuldigen noch aan derden beschikbaar te stellen en/of te hergebruiken. Deze website en de hierop geplaatste (online) informatie zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk/individueel gebruik. De Auteurswet verbiedt verveelvoudiging, opslag in een geautomatiseerd databestand en/of openbaarmaking van de geplaatste (online) publicaties en/of webapplicaties noch van enig deel van deze publicaties en/of applicaties (de in deze wet genoemde uitzonderingen daargelaten), in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beaumont Quality Publications.

Overeenkomst tussen de gebruiker en Beaumont Quality Publications

Deze website wordt u aangeboden op voorwaarde dat u deze overeenkomst aanvaardt zonder wijziging van de bepalingen en voorwaarden die er in zijn opgenomen. Door gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met de bepalingen en voorwaarden zoals hieronder omschreven.

Beperking voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik

Deze website is ontwikkeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door derden. Door het gebruik van deze website verklaart u dat u de website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat in gevolge de hierin opgenomen bepalingen en voorwaarden verboden is. Het is niet toegestaan informatie die via deze website wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, noch over te dragen of te verkopen.

E-beveiliging

Ten behoeve van het tegengaan, aantonen en opsporen van inbreuken op auteursrechten/copyrights van onze publicaties, kunnen door u gekochte e-teksten voorzien zijn van een zichtbare zowel als onzichtbare beveiliging.

Links naar sites van derden

Deze website bevat ook links naar websites die door andere partijen dan Beaumont Quality Publications worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Beaumont Quality Publications heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat Beaumont Quality Publications links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze dat Beaumont haar goedkeuring aan het materiaal op die websites heeft gegeven, noch dat zij enige associatie heeft met de exploitanten ervan.

 Privacy-beleid

Privacy en respect voor onze medemens, zijn in de ogen van Beaumont belangrijke zaken. Daarom respecteren wij de privacy van alle gebruikers van onze website. De persoonlijke informatie die u ons verschaft bij het aankoopproces, wordt daarom ook met de nodige zorg behandeld. Zo worden uw gegevens op een aparte, extra beveiligde server bewaard. Beaumont-medewerkers, maar ook de door ons ingeschakelde derden, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken zonder uw toestemming noch aan derden verstrekken dan wel verkopen.

Toegangsbeperking

Beaumont Quality Publications behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen en zonder opgaaf van redenen een gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot de accountstructuur van deze website te weigeren.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin zijn wij ook mensen en kan incidenteel een onvolkomenheid en/of drukfouten op onze website en/of in onze publicaties voorkomen. Door het gebruik van deze website verklaart u Beaumont nimmer aansprakelijk te stellen voor mogelijke schade, voortvloeiend uit eventuele onjuistheden en/of fouten en/of onoordeelkundig gebruik van (de inhoud van) deze website.

Beaumont zal regelmatig aanpassingen/wijzigingen en aanvullingen op de website aanbrengen. Dit om de website up-to-date te houden, maar ook om u zo actueel mogelijke informatie voor te schotelen.

Typen gebruikers variëren, de ene organisatie is de andere niet, mensen nemen uiteenlopende standpunten in enzovoort. Dat maakt het moeilijk algemeen bruikbare informatie aan te bieden. Daarom wijzen wij gebruikers erop dat de verstrekte informatie bedoeld is om een indicatie te geven. Gebruikers worden geacht niet te vertrouwen op adviezen die via deze website worden gegeven voor het nemen van beslissingen van welke aard dan ook, maar zij worden aangespoord aan eigen oordeelsvorming te doen. Beaumont Quality Publications sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Indien u niet tevreden bent over enig gedeelte van deze website, of met één van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende mogelijkheid tot verhaal het gebruik van deze website te staken.

 

Overige bepalingen en voorwaarden

Productinformatie

Beaumont Quality Publications streeft er naar de bezoekers van haar websites zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren over haar producten.

De prijzen van (online) modules en webapplicaties zijn incl. 21% btw.

Voor informatie over andere producten van Beaumont Quality Publications verwijzen wij u naar www.beaumont.nu

Toepassing voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Beaumont Quality Publications en de afnemers van informatie en publicaties die op de websites van Beaumont Quality Publications worden aangeboden.

Beaumont Quality Publications behoudt zich het recht voor te allen tijde deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Ook het doorvoeren van eventuele prijswijzigingen en het aanpassen van andere productinformatie vallen hieronder.

Opdracht tot levering

Door het plaatsen van een bestelling wordt aan Beaumont opdracht gegeven tot het leveren van een of meer publicaties, hetzij in fysieke vorm, hetzij in digitale vorm. Degene die de bestelling plaatst, wordt hier verder aangeduid met de term afnemer/opdrachtgever of koper.

Een overeenkomst tussen Beaumont en afnemer/opdrachtgever komt tot stand na ontvangst van de betaling van de nota die wordt toegestuurd voor de bestelde publicatie(s).

Beaumont Quality Publications behoudt zich het recht voor het bestelde niet ter beschikking te stellen van de koper indien deze niet of onvolledig aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Nederlands recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Email Disclaimer

Onze e-mail berichten en hun bijlagen zijn confidentieel en kunnen persoonlijke informatie bevatten die enkel bestemd is voor de persoon voor wie de mail is bedoeld. Wanneer u niet de beoogde ontvanger bent, verzoeken wij u de afzender van het desbetreffende bericht hiervan telefonisch of geschreven op de hoogte te brengen en de berichten en bijlagen permanent te verwijderen uit uw eigen bestanden. Wanneer u niet de beoogde ontvanger bent is het verboden de berichten of bijlagen te kopiëren of de inhoud ervan te bespreken met derden. Noch de verzender noch de onderneming waartoe deze behoort kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor misbruik van deze berichten en hun bijlagen.

 

Klantenservice

Indien u vragen hebt over deze regels of over het gebruik van de website, kunt u een e-mail sturen naar info@beaumont.nu of het formulier op de contactpagina invullen. Wij helpen u verder als u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U hebt nadrukkelijk het recht op correctie van uw eigen gegevens. Indien ons privacy-beleid gewijzigd zou worden, zal dat minimaal op deze pagina en in deze voorwaarden worden gemeld.